Privacy, cookies and conditions

LAGRING AV INNHOLD I CHATSAMTALER MED Mycall, EN DEL AV TELIA NORGE AS (ORG.NR. 981 929 055). GJELDENDE PER 19. JUNI 2015.

1. Mycalls behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer Mycalls adgang til å behandle personopplysninger.

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil Mycalls behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra bruker, herunder det samtykke som gis ved å akseptere disse vilkår. "Bruker" av tjenesten er den person som oppretter en chatsamtale med Mycall.

Mycalls chatløsning er levert av Telias egen chatløsning Call Guide. Mycall bemanner selv tjenesten og besvarer alle henvendelser.

Mycall og Call Guide har inngått en skriftlig databehandleravtale som regulerer lagring av personopplysninger og innhold i chatsamtaler.

2. Behandlingens formål

Formålet med behandling av personopplysninger er i første rekke for å bygge kundehistorikk med det formål å kunne yte best mulig service og kundeoppfølging. Opplysningene mottatt på chat vil ikke brukes til markedsføring.

3. Informasjon om behandlingen og innsynsrett

Bruker kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Mycall kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Mycalls behandling av opplysningene.

Den skriftlige loggen mellom bruker og Mycalls kundebehandler sendes til e-postadressen tilknyttet telefonnummeret bruker har lagt til. Ved telefonnummer ukjent for Mycall, sendes loggen til e-postadressen bruker legger til. Er bruker logget inn på Mine Sider vil loggen sendes til e-postadressen tilknyttet kundens bruker.

4. Personopplysninger som innhentes av Mycall

Personopplysninger som registreres basert på disse vilkår vil Mycall i hovedsak motta direkte fra bruker under chat. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene og Mycall vil ved spørsmål fra bruker opplyse om hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

Lagring skjer hos Mycalls databehandler og/eller Mycall.

5. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger til/fra Mycalls databehandlere anses ikke som utlevering.

Brukeren kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Mycall kan kreve å få tilsendt all lagret informasjon knyttet til egen person.

6. Retting og sletting

Mycall vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan bruker kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Cookies på mycall.no

Mycall.no bruker cookies som på norsk er omtalt som informasjonskapsel. Ifølge loven, bør alle som besøker en webside med cookies være informert om:

  • nettstedet inneholder cookies
  • hva disse informasjonskapslene brukes til
  • hvordan informasjonskapsler kan unngås.

Mycalls nettside bruker cookies kun for statistiske formål å bestemme antall unike besøkende og hvor lenge en besøkende forblir på nettstedet. Cookies brukes også til å holde styr på økten din når du er logget. Hvis du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler på Mycalls nettside, kan du endre innstillingene på nettleseren din for å ikke akseptere cookies. Vi viser til hver nettleser produsenten for ytterligere instruksjoner.

Hva er en informasjonskapsel?

En cookie er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på din datamaskin. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookien kan brukes til å holde styr på brukerens surfevaner. Det finnes to typer cookies. Den første lagrer en fil i lang tid på datamaskinen. Den brukes for funksjoner som forteller deg hva som er nytt siden brukeren sist besøkte nettstedet. Den andre typen cookie kalles en session cookie. Mens du surfer på en side, blir denne informasjonskapselen lagret midlertidig i datamaskinens minne for å holde styr på hvilket språk du har valgt. Session cookies lagres ikke i lang tid på datamaskinen, men forsvinner når du lukker nettleseren.

Mycalls treatment of personal information.

Mycall offers telecommunications services, including mobile telephony (cash and subscriptions).

For its business, Mycall processes personal information about customers, for example information about name, telephone number, address, social security number, subscription, traffic data, as well as other information necessary to complete the delivery of the services. The personal information will mainly be received directly from the customer.

The purpose of Mycall processing of personal data is to fulfill the contractual relationship with the customer, including carrying out the delivery of the services, invoicing and providing the customer with the best possible service. The personal data of the customer will only be processed for as long and to the extent necessary to fulfill such purposes. Mycall will also use the information as a basis for distributing information to the customer about Mycall's services and necessary information related to the customer's contractual relationship. Mycall may also send such information via electronic communication, cf. The Marketing Control Act §2 b.

In connection with subscribing to a postpaid subscription for mobile phone or broadband telephony, Mycall also performs a credit assessment of the customer and in this connection collects credit information from credit information companies. The credit information is only used in connection with subscribing to the subscription and is not stored by Mycall.

Mycall uses data processors, partners and suppliers to be able to offer customers telecommunications services. To the extent necessary for the fulfillment of the agreement with the customer, such third parties will have access to the customers' personal information. If Mycall leaves the processing of personal data to third parties, this is done in accordance with a separate agreement with these that ensures the protection of the customer's privacy. Disclosure of personal data will also take place if this is required by law or is part of payment collection (debt collection) and accounting.

According to the Electronic Communications Act Mycall is obliged to maintain silence about the content of electronic communication and others' use of electronic communication, including information about technical devices and procedures. Disclosure of such information will only take place to data processors who have a factual need for this in order to process personal data on Mycall's behalf and under an order of confidentiality. Courts, prosecuting authorities and other public authorities may nevertheless obtain such information in cases where this is authorized by law. All telecommunications operators are required by law to provide customers' names, addresses and telephone numbers of directory and directory inquiries, unless the customer has reserved himself against such disclosure. If the customer wishes to make a reservation against this, customer service must be contacted.

The customer has the opportunity to demand access to the personal information Mycall has registered and what kind of processing this it is subjected to. If the information registered about the customer is incorrect or incomplete, the customer can correct this via "My page" on the Internet. Furthermore, the customer may demand that incorrect or incomplete information be corrected, supplemented or deleted by contacting Mycall's customer service.

Mycall deletes personal data when the need for processing is no longer present and in accordance with the requirements that follow from the regulations in force at any given time. If an invoice has not been paid, or a legal dispute arises about the payment obligation, Mycall can store traffic data until the claim has been settled or settled in court. Once the invoice has been settled, Mycall can save the total amount in addition to the name and address of the customer.

Mycall is responsible for the processing of personal data mentioned here. Mycall has its business address at Sandakerveien 140, 0484 Oslo.

Consent to Mycall's processing of personal data is voluntary, and the customer can withdraw the consent at any time. Such a recall may, however, lead to Mycall no longer being able to deliver the agreed services and products to the customer and may thus result in the customer relationship being terminated.

AVTALEVILKÅR FOR MYCALL

ABONNEMENTSVILKÅR FOR MYCALL, EN DEL AV TELIA NORGE AS (ORG.NR. 981 929 055). GJELDENDE FRA 18/06/19

1. Generelt

Avtalevilkårene gjelder for kjøp og bruk av mobilabonnement fra Mycall, en del av Telia Norge AS, og de tilleggstjenester som til enhver tid måtte være avtalt. Abonnementsavtalen er denne avtalen som Kunden (registrert juridisk eier) inngår for å få adgang til Mycall sine teletjenester.

2. Parter

Parter i denne avtalen er Mycall og Kunden som spesifisert i Abonnementsavtalen. Kunden er den juridiske eller myndige personen som inngår denne avtalen med Mycall. Bruker er Kunden selv eller en person som Kunden har gitt tillatelse til å benytte abonnementet.

Kunden har ansvar for enhver Bruker som benytter Kundens utstyr og de tjenestene som Kunden har tilgang til ifølge abonnementsavtalen. Det er Kundens ansvar å sørge for at Abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker av abonnementet.

3. Overdragelse og endringer

Kunden kan overføre abonnementet til andre personer som tilfredsstiller Mycall sine krav. Mycall skal godkjenne alle overføringer på forhånd. For at en overføring av Abonnementsavtalen skal kunne bli vurdert må eierskifteskjema fylles ut og oversendes til Mycall, det vil bli foretatt en kredittsjekk som vil avgjøre om overføringen kan gjennomføres. Mycall kan stille betingelser for overføringen, som for eksempel at det skal betales et vederlag for overføringen og at Kunden før overføringen må betale samtlige utestående krav fra Mycall knyttet til Abonnementsavtalen. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet.

Ved endring av forhold av betydning for abonnementsforholdet, f.eks. ved endring av adresse, skal dette straks meldes fra om til Mycall.

Mycall har rett til å overføre Abonnementsavtalen til annen tjenesteleverandør. Kunden skal i så fall gis varsel med rimelig frist.

4. Endring av avtalevilkår

Mycall kan endre avtalevilkårene. Kunden vil få skiftelig varsel om endringer senest én (1) måned før endringen(e) trer i kraft. Endringer kan skje på kortere varsel dersom de skyldes økning i offentlige avgifter. Endringer kan også gjøres på kortere varsel ved endring på grunn av omstendigheter som er utenfor Mycalls kontroll.

Er kunden i bindingstid kan Kunden kostnadsfritt si opp avtalen dersom endringen er til ugunst for kunden.

5. Priser

De til enhver tid gjeldende priser fremgår av Mycall sin prisliste. Prislister finnes på www.mycall.no

6. Bruk av tjeneste

Ved inngåelse av abonnementsavtalen vil Kunden få tilgang til de avtalte tjenestene fra Mycall via et SIM-kort. Mycall kan til enhver tid endre eller legge ned tjenester dersom Mycall har saklig grunn for dette.
Opplevd hastighet på mobildata avhenger av blant annet abonnementstype, signalstyrke, dekningsforhold, avstand til sender og hvor mange som benytter samme basestasjon.
Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk i nettverket. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet, eksempelvis taletrafikk i 4G-nettet (VoLTE). Taletrafikk i 4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.
Etterskuddsbetalte abonnement (fakturaabonnement) som har data inkludert, vil få redusert datahastigheten til 64kbit/s når inkludert data er oppbrukt. Datapakker og oppspart Rollover Data regnes som inkludert data.
For mer informasjon rundt dekning og datahastighet, se www.mycall.no/hastighet.
Mycall innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller andre overføringshindringer. Tjenestekvaliteten skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder. Mycall og/eller nettoperatøren som Mycall benytter, forbeholder seg videre retten til å kunne utføre nødvendig vedlikehold. Mycall kan ikke holdes erstatningsansvar for at tjenestene er utilgjengelig eller har lavere kvalitet som følge av slikt nødvendig vedlikehold. Planlagte, lengre avbrudd skal Mycall gi forhåndsvarsel om. Driftsavbrudd i mobiltelenettet i mer enn 5 dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning kompenseres med forholdsvis refusjon av månedsavgiften, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor Mycalls kontroll.
Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som Mycall eller selskapets Avtaleparter har inngått Avtale om samarbeid med. Bruk av utenlandske nett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår, som er gjeldene i den enkelte operatørs nett. Mycall kan ikke garantere dekning eller god kvalitet i utlandet, og tar forbehold om at kvaliteten kan variere i nettene til utenlandske operatører. Ved bruk av abonnementet i utenlandsk nett innkrever Mycall betaling for bruken på vegne av den utenlandske operatøren, samt et administrasjonspåslag. Dette er inkludert i de utlandspriser som er oppgitt i Prislisten. Operatører som ikke er nevnt i prislisten har vi ingen avtale med, og verken dekning eller pris kan garanteres fra Mycalls side.
Kunden plikter innen rimelig tid å melde til Mycall enhver endring i Abonnementsinformasjon, herunder opplysninger gitt i Abonnementsavtalen. Adresseendring skal meldes til Mycall senest 14 dager etter at adressen faktisk er endret.
Kunden er også ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldene standarder og lovgivning.

7. Pin-kode

PIN-koden beskytter Kunden mot misbruk. PIN- og PUK-kodene er hemmelige og må ikke oppgis til andre eller oppbevares slik at andre kan få tilgang til dem. Kunden er ansvarlig for sitt SIM-kort og for at tilhørende sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere Koden på SIM-kortet, telefonutstyret eller tilsvarende, å deaktivere PIN-koden eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses som grovt uaktsomt.
Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til Kodene, skal Kunden straks sørge for å få Kodene endret.

8. Sim-kort

SIM-kortet er personlig og må ikke overlates til andre. Kunden er selv ansvarlig hvis SIM-kortet blir skadet. Mycall tar gebyr ved utstedelse av nytt SIM-kort etter gjeldende prisliste.
Tap/tyveri av SIM-kort medfører ingen endringer i Abonnementsavtalen, etter punkt 15 Ansvar ved tap, tyveri.

9. Bruk av personopplysninger

Mycall behandler personopplysninger i samsvar med gjeldene personvernregler. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, herunder hva slags informasjon som behandles, behandlingsformål og rettigheter se www.mycall.no/personvern-hos-mycall/personvernerklaering

Mycall og de ansatte i Mycall plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjonen. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke eller gis til domstolene, påtalemyndighetene eller andre offentlige myndigheter når Mycall er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Mycall plikter å gjøre grunndata tilgjengelig for aktører som driver nummeropplysningsvirksomhet. Kunden kan reservere seg helt eller delvis mot utlevering av slik informasjon.

Så lenge Kunden har et aktivt kundeforhold, vil Mycall kunne bruke elektronisk kommunikasjon til markedsføring av egne produkter og tjenester, med mindre Kunden har reservert seg mot dette.

10. Kredittvurdering og sikkerhet

Avtalen forutsetter at det foretas en kredittvurdering av Kunden som godkjennes av Mycall.
Mycall forbeholder seg retten til å innhente opplysninger om Kunden fra offentlige registre og kredittopplysningsbyråer. Gjenpartsbrev sendes elektronisk til Kundens registrerte post- eller e-postadresse. Mycall kan kreve fremlagt fullmakt som viser at vedkommende som bestiller har myndighet til å inngå Abonnementsavtale med Mycall. Mycall har rett til å avslå leveransen av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

Mycall kan fastsette en kredittgrense for bruk av tjenestene innenfor en faktureringsperiode. Ved overskridelser av kredittgrense har Mycall rett til å stenge tilgangen til tjenesten og kreve at Kunden betaler det påløpte beløp.

11. Fakturering

Mycall fakturerer eventuelle måneds- og kvartals avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Betalingsfristen på fakturaer er 14 dager. Mycall kan selv velge tidspunkt og hyppighet for fakturering og kreve fakturagebyr og purregebyr etter gjeldende prisliste.

Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av Mycall. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring med ny betalingsfrist. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving bli oversendt inkasso. Dersom kravet ikke blir gjort opp innen rimelig tid kan Abonnementet bli stengt og eventuelt sagt opp. Ved forsinket betaling kan Mycall kreve dekket omkostninger og renter iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m. Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget.

12. Kundens mislighold

Dersom Kunden misligholder tjenesten i vesentlig grad, kan Mycall sperre Kundens bruk av abonnementet uten varsel. Også ved begrunnet mistanke om misbruk av abonnementet, for eksempel ved vesentlig avvikende bruksmønster, kan Mycall terminere abonnementet uten varsel, dersom dette anses nødvendig for å unngå videre misbruk.
Vesentlig mislighold omfatter blant annet at:

  • Kunden unnlater å betale for tjenestene innen betalingsfristen
  • Kunden unnlater å melde fra til Mycall om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse, osv.)
  • Kunden har et vesentlig avvikende bruksmønster
  • Kunden anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldene lovgivning
  • Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres Mycall hvor tap skyldes Kundens mislighold av Abonnementsavtalen.

Dersom bruk av abonnementet er blitt sperret som følge av Kundens mislighold kan Mycall gjenåpne Abonnementet for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden kan bli belastet med kostnader for gjenåpning og er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om bruk er sperret.
Ved betalingsmislighold vil Mycall sende inkassovarsel og om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldene lovgivning.

13. Oppsigelse av abonnementsforholdet

Abonnementsavtalen løper til den blir sagt opp eller til utportering. Oppsigelse kan foregå skriftlig eller muntlig, og kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til Mycall. Den forhåndsbetalte fastpris gjelder per påbegynte måned og vil ikke refunderes ved terminering eller utportering av abonnement.

Mycall har rett til å si opp Abonnementsavtalen/avtalen helt eller delvis med en (1) måneds skriftlig varsel dersom Mycall ikke lenger tilbyr en eller flere aktuelle tjenester.

Ved sperring av Abonnementet på grunn av Kundens mislighold, kan Mycall avslutte Abonnementet med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til Abonnements opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med Avtalebrudd.

14. Erstatningsansvar

I forbrukerforhold er Mycall ansvarlig for tap som skyldes mangler ved Mycall sin tjeneste. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes forhold utenfor Mycall sin kontroll og som Mycall ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. Mycall er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenesten. Som indirekte tap regnes blant annet Kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjepart, medgått tid eller tap som følge av ødelagt eller forringet data.
Utenfor forbrukerforhold er Mycall kun ansvarlig for direkte tap grunnet mangler dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Mycall sin side.

Mycall sitt erstatningsansvar i forbrukerforhold er begrenset til kr. 10.000,- for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller av samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Mycall sin side. Overfor andre enn forbrukere er Mycall bare erstatningsansvarlig ved grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret kan begrenses eller bortfalle dersom Kunden har opptrådt uaktsomt.
Kunden mister sin rett til å gjøre ansvar for mangel eller feil gjeldene, dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til Mycall innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Mycall har rett til og skal snarest mulig etter at melding er mottatt bidra til at feilen blir rettet. Eventuell erstatning beregnes som normalt fra det tidspunkt mangelen/feilen ble meldt til Mycall og frem til mangelen/feilen er rettet.

I nødssituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot netteier og/eller Mycalls tjenester, samt etter tillatelse fra myndigheten som angitt i ekomloven § 2-5 syvende ledd, har Mycall rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. Mycall er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak

15. Ansvar ved tap, tyveri

Dersom SIM-kortet kommer på avveie (f.eks. ved tyveri av telefon) må Kunden straks melde fra til Mycall kundeservice, som vil sperre abonnementet for misbruk. Mycall har ansvar for at sperremelding kan mottas. Kunden er ansvarlig for all bruk inntil en sperremelding er gitt og mottatt. Betaling av abonnementsavgiften påvirkes ikke av slik sperring. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt Mycall kundeservice. Etter at sperremelding er gitt er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved en grovt uaktsom eller forsettlig handling. Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk av tjenestene som kan tilbakeføres til Kunden, Bruker, Kundens ansatte eller andre tredjemenn innenfor Kundens kontroll.

16. Klage

Eventuelle klager skal rettes til Mycall Kundesenter via ett av følgende kontaktpunkt: tlf 967 06160, chat eller kontaktskjema på https://www.mycall.no. Ved bruk av kontaktskjema mottar du et saksnummer for bruk ved kontakt. Behandlingstid for kontaktskjema er 2-3 virkedager. Ved forhold som omfattes av ekom-lovgivingen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – www.nkom.no/ kontaktes.

Forbrukere og bedrifter med opp til 10 årsverk kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) dersom forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjeneste. Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra Mycall. Se www.brukerklagenemnda.no for nærmere informasjon. Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra Mycall Kundesenter. BKN kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20 for informasjon.

EUs klageportal ODR kan også anvendes ved klage på varer/tjenester kjøp på nettet. Dette er særlig relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS land. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Også for denne klageordningen må kunden først ha rettet skriftlig klage til Mycall.
Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal også rettes til Mycall kundesenter, Strex https://strex.no eller direkte til tredjepart.Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet, www.forbrukerraadet.no.

Kunden plikter å gi beskjed til Mycall dersom angreretten skal benyttes. Fristen anses som overholdt dersom beskjed er sendt innen angrefristens utløp. Denne beskjeden skal sendes skriftlig i form av angrerettskjema. Kunden bærer selv risikoen for at beskjeden kommer frem til Mycall.

Dersom Tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med Tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom han benytter seg av angreretten.

18. Brukerstøtte

Mycall tilbyr brukerstøtte i henhold til kontaktinformasjon og åpningstider som oppgitt på Mycall sine nettsider.

19. Tvister

Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av Abonnementsavtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Verneting er Oslo tingrett.

Tilleggsvilkår til generelle abonnementsvilkår

Vilkår for Mycall kontantkort

A. Særlig vilkår for mindreårige brukere

Mindreårige brukere skal ikke belastes for overtrekk av kontantkortkonto. Dersom SIM-kortet kommer på avveie må kunden melde fra til Mycall kundeservice, som vil sperre SIM-kortet for misbruk. Mycall tar ansvar for bruk som følge av et misbruk på et SIM-kort som er registrert på en mindreårig person. Mindreårige brukere skal ikke motta markedsføring fra Mycall.

B. Registrering

Kunden plikter på eget initiativ å registrere seg hos Mycall som angitt i brukerveiledningen eller på www.mycall.no (i henhold til ekomloven). Alle personer som har fylt 15 år kan bli kontantkunde hos Mycall. Vedkommende under 15 år må finne en myndig person til å stå ansvarlig for kontantkortet. Mindreårig person skal da registreres som bruker. Ved registrering av norsk fødselsnummer lagres ikke de siste fem sifrene. De brukes kun til å finne vedkommende i folkeregisteret. Dersom kunden ikke har registrert seg, har Mycall rett til å terminere kontantkortet. Kunden er ansvarlig for all bruk av abonnementet.

C. Varighet og oppsigelse

Mycall kan terminere kontantkortet dersom det ikke har vært utgående samtaler eller meldinger de siste 9 måneder. Ved sperring, terminering, oppsigelse eller overføring til annen abonnementsform vil eventuell restsaldo på ringekonto bli slettet, dvs. at restsaldo ikke vil bli tilbakebetalt.

D. Avtaleinngåelse

Vilkårene for bruk av Mycall kontantkort anses som aksepterte når SIM-kortet brytes ut av plast-kortet det kom i.

E. Om ladekort

Prisplan kan endres ved å benytte andre Mycall ladekort.

F. Overtrekk av kontantkortkonto

Ved bruk av Mycall kontantkort kan det gå noe tid fra kunden bestiller, mottar eller bruker en tjeneste til kontantkortkontoen blir belastet. Dette kan føre til negativ saldo på kontoen. I slike tilfeller samtykker kunden i at Mycall kan motregne eventuelle utestående beløp når kontantkortkontoen fylles opp. Dersom påfylling av Mycall kontantkort ikke dekker utestående beløp, eller dersom kunden ikke fyller på kortet innen 7 dager etter overtrekket, faktureres kunden med 14 dagers betalingsfrist.