Vilkår for MyCall

Fra 18. juni 2019

AVTALEVILKÅR FOR MYCALL 
ABONNEMENTSVILKÅR FOR MYCALL, EN DEL AV TELIA NORGE AS (ORG.NR. 981 929 055). GJELDENDE FRA 18/06/19

1. GENERELT
Avtalevilkårene gjelder for kjøp og bruk av mobilabonnement fra MyCall, en del av Telia Norge AS, og de tilleggstjenester som til enhver tid måtte være avtalt. Abonnementsavtalen er denne avtalen som Kunden (registrert juridisk eier) inngår for å få adgang til MyCall sine teletjenester.

2. PARTER
Parter i denne avtalen er MyCall og Kunden som spesifisert i Abonnementsavtalen. Kunden er den juridiske eller myndige personen som inngår denne avtalen med MyCall. Bruker er Kunden selv eller en person som Kunden har gitt tillatelse til å benytte abonnementet.

Kunden har ansvar for enhver Bruker som benytter Kundens utstyr og de tjenestene som Kunden har tilgang til ifølge abonnementsavtalen. Det er Kundens ansvar å sørge for at Abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker av abonnementet.

3. OVERDRAGELSE OG ENDRINGER
Kunden kan overføre abonnementet til andre personer som tilfredsstiller MyCall sine krav. MyCall skal godkjenne alle overføringer på forhånd. For at en overføring av Abonnementsavtalen skal kunne bli vurdert må eierskifteskjema fylles ut og oversendes til MyCall, det vil bli foretatt en kredittsjekk som vil avgjøre om overføringen kan gjennomføres. MyCall kan stille betingelser for overføringen, som for eksempel at det skal betales et vederlag for overføringen og at Kunden før overføringen må betale samtlige utestående krav fra MyCall knyttet til Abonnementsavtalen. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet.

Ved endring av forhold av betydning for abonnementsforholdet, f.eks. ved endring av adresse, skal dette straks meldes fra om til MyCall.

MyCall har rett til å overføre Abonnementsavtalen til annen tjenesteleverandør. Kunden skal i så fall gis varsel med rimelig frist.

4. ENDRING AV AVTALEVILKÅR
MyCall kan endre avtalevilkårene. Kunden vil få skiftelig varsel om endringer senest én (1) måned før endringen(e) trer i kraft. Endringer kan skje på kortere varsel dersom de skyldes økning i offentlige avgifter. Endringer kan også gjøres på kortere varsel ved endring på grunn av omstendigheter som er utenfor MyCalls kontroll.

Er kunden i bindingstid kan Kunden kostnadsfritt si opp avtalen dersom endringen er til ugunst for kunden.

5. PRISER 
De til enhver tid gjeldende priser fremgår av MyCall sin prisliste. Prislister finnes på www.mycall.no

6. BRUK AV TJENESTE
Ved inngåelse av abonnementsavtalen vil Kunden få tilgang til de avtalte tjenestene fra MyCall via et SIM-kort. MyCall kan til enhver tid endre eller legge ned tjenester dersom MyCall har saklig grunn for dette.
Opplevd hastighet på mobildata avhenger av blant annet abonnementstype, signalstyrke, dekningsforhold, avstand til sender og hvor mange som benytter samme basestasjon.
Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk i nettverket. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet, eksempelvis taletrafikk i 4G-nettet (VoLTE). Taletrafikk i 4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.
Etterskuddsbetalte abonnement (fakturaabonnement) som har data inkludert, vil få redusert datahastigheten til 64kbit/s når inkludert data er oppbrukt. Datapakker og oppspart Rollover Data regnes som inkludert data.
For mer informasjon rundt dekning og datahastighet, se www.mycall.no/hastighet.
MyCall innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller andre overføringshindringer. Tjenestekvaliteten skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder. MyCall og/eller nettoperatøren som MyCall benytter, forbeholder seg videre retten til å kunne utføre nødvendig vedlikehold. MyCall kan ikke holdes erstatningsansvar for at tjenestene er utilgjengelig eller har lavere kvalitet som følge av slikt nødvendig vedlikehold. Planlagte, lengre avbrudd skal MyCall gi forhåndsvarsel om. Driftsavbrudd i mobiltelenettet i mer enn 5 dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning kompenseres med forholdsvis refusjon av månedsavgiften, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor MyCalls kontroll. 
Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som MyCall eller selskapets Avtaleparter har inngått Avtale om samarbeid med. Bruk av utenlandske nett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår, som er gjeldene i den enkelte operatørs nett. MyCall kan ikke garantere dekning eller god kvalitet i utlandet, og tar forbehold om at kvaliteten kan variere i nettene til utenlandske operatører. Ved bruk av abonnementet i utenlandsk nett innkrever MyCall betaling for bruken på vegne av den utenlandske operatøren, samt et administrasjonspåslag. Dette er inkludert i de utlandspriser som er oppgitt i Prislisten. Operatører som ikke er nevnt i prislisten har vi ingen avtale med, og verken dekning eller pris kan garanteres fra MyCalls side.
Kunden plikter innen rimelig tid å melde til MyCall enhver endring i Abonnementsinformasjon, herunder opplysninger gitt i Abonnementsavtalen. Adresseendring skal meldes til MyCall senest 14 dager etter at adressen faktisk er endret.
Kunden er også ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldene standarder og lovgivning.
7. PIN-KODE
PIN-koden beskytter Kunden mot misbruk. PIN- og PUK-kodene er hemmelige og må ikke oppgis til andre eller oppbevares slik at andre kan få tilgang til dem. Kunden er ansvarlig for sitt SIM-kort og for at tilhørende sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere Koden på SIM-kortet, telefonutstyret eller tilsvarende, å deaktivere PIN-koden eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses som grovt uaktsomt.
Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til Kodene, skal Kunden straks sørge for å få Kodene endret.

8. SIM-KORT
SIM-kortet er personlig og må ikke overlates til andre. Kunden er selv ansvarlig hvis SIM-kortet blir skadet. MyCall tar gebyr ved utstedelse av nytt SIM-kort etter gjeldende prisliste. 
Tap/tyveri av SIM-kort medfører ingen endringer i Abonnementsavtalen, etter punkt 15 Ansvar ved tap, tyveri.

9. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
MyCall behandler personopplysninger i samsvar med gjeldene personvernregler. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, herunder hva slags informasjon som behandles, behandlingsformål og rettigheter se www.mycall.no/personvern-hos-mycall/personvernerklaering

MyCall og de ansatte i MyCall plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjonen. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke eller gis til domstolene, påtalemyndighetene eller andre offentlige myndigheter når MyCall er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

MyCall plikter å gjøre grunndata tilgjengelig for aktører som driver nummeropplysningsvirksomhet. Kunden kan reservere seg mot utlevering av slik informasjon.

Så lenge Kunden har et aktivt kundeforhold, vil MyCall kunne bruke elektronisk kommunikasjon til markedsføring av egne produkter og tjenester, med mindre Kunden har reservert seg mot dette.

10. KREDITTVURDERING OG SIKKERHET
Avtalen forutsetter at det foretas en kredittvurdering av Kunden som godkjennes av MyCall. 
MyCall forbeholder seg retten til å innhente opplysninger om Kunden fra offentlige registre og kredittopplysningsbyråer. Gjenpartsbrev sendes elektronisk til Kundens registrerte post- eller e-postadresse. MyCall kan kreve fremlagt fullmakt som viser at vedkommende som bestiller har myndighet til å inngå Abonnementsavtale med MyCall. MyCall har rett til å avslå leveransen av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

MyCall kan fastsette en kredittgrense for bruk av tjenestene innenfor en faktureringsperiode. Ved overskridelser av kredittgrense har MyCall rett til å stenge tilgangen til tjenesten og kreve at Kunden betaler det påløpte beløp.

11. FAKTURERING
MyCall fakturerer eventuelle måneds- og kvartals avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Betalingsfristen på fakturaer er 14 dager. MyCall kan selv velge tidspunkt og hyppighet for fakturering og kreve fakturagebyr og purregebyr etter gjeldende prisliste.

Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av MyCall. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring med ny betalingsfrist. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving bli oversendt inkasso. Dersom kravet ikke blir gjort opp innen rimelig tid kan Abonnementet bli stengt og eventuelt sagt opp. Ved forsinket betaling kan MyCall kreve dekket omkostninger og renter iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m. Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget.
12. KUNDENS MISLIGHOLD
Dersom Kunden misligholder tjenesten i vesentlig grad, kan MyCall sperre Kundens bruk av abonnementet uten varsel. Også ved begrunnet mistanke om misbruk av abonnementet, for eksempel ved vesentlig avvikende bruksmønster, kan MyCall terminere abonnementet uten varsel, dersom dette anses nødvendig for å unngå videre misbruk.
Vesentlig mislighold omfatter blant annet at: 
• Kunden unnlater å betale for tjenestene innen betalingsfristen
• Kunden unnlater å melde fra til MyCall om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse, osv.)
• Kunden har et vesentlig avvikende bruksmønster
• Kunden anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldene lovgivning
Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres MyCall hvor tap skyldes Kundens mislighold av Abonnementsavtalen.

Dersom bruk av abonnementet er blitt sperret som følge av Kundens mislighold kan MyCall gjenåpne Abonnementet for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden kan bli belastet med kostnader for gjenåpning og er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om bruk er sperret.
Ved betalingsmislighold vil MyCall sende inkassovarsel og om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldene lovgivning.

13. OPPSIGELSE AV ABONNEMENTSFORHOLDET
Abonnementsavtalen løper til den blir sagt opp eller til utportering. Oppsigelse kan foregå skriftlig eller muntlig, og kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til MyCall. Den forhåndsbetalte fastpris gjelder per påbegynte måned og vil ikke refunderes ved terminering eller utportering av abonnement.

MyCall har rett til å si opp Abonnementsavtalen/avtalen helt eller delvis med en (1) måneds skriftlig varsel dersom MyCall ikke lenger tilbyr en eller flere aktuelle tjenester.

Ved sperring av Abonnementet på grunn av Kundens mislighold, kan MyCall avslutte Abonnementet med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til Abonnements opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med Avtalebrudd.

14. ERSTATNINGSANSVAR
I forbrukerforhold er MyCall ansvarlig for tap som skyldes mangler ved MyCall sin tjeneste. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes forhold utenfor MyCall sin kontroll og som MyCall ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. MyCall er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenesten. Som indirekte tap regnes blant annet Kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjepart, medgått tid eller tap som følge av ødelagt eller forringet data. 
Utenfor forbrukerforhold er MyCall kun ansvarlig for direkte tap grunnet mangler dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MyCall sin side.

MyCall sitt erstatningsansvar i forbrukerforhold er begrenset til kr. 10.000,- for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller av samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra MyCall sin side. Overfor andre enn forbrukere er MyCall bare erstatningsansvarlig ved grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret kan begrenses eller bortfalle dersom Kunden har opptrådt uaktsomt.
Kunden mister sin rett til å gjøre ansvar for mangel eller feil gjeldene, dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til MyCall innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. MyCall har rett til og skal snarest mulig etter at melding er mottatt bidra til at feilen blir rettet. Eventuell erstatning beregnes som normalt fra det tidspunkt mangelen/feilen ble meldt til MyCall og frem til mangelen/feilen er rettet.

I nødssituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot netteier og/eller MyCalls tjenester, samt etter tillatelse fra myndigheten som angitt i ekomloven § 2-5 syvende ledd, har MyCall rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. MyCall er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak

15. ANSVAR VED TAP, TYVERI
Dersom SIM-kortet kommer på avveie (f.eks. ved tyveri av telefon) må Kunden straks melde fra til MyCall kundeservice, som vil sperre abonnementet for misbruk. MyCall har ansvar for at sperremelding kan mottas. Kunden er ansvarlig for all bruk inntil en sperremelding er gitt og mottatt. Betaling av abonnementsavgiften påvirkes ikke av slik sperring. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt MyCall kundeservice. Etter at sperremelding er gitt er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved en grovt uaktsom eller forsettlig handling. Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk av tjenestene som kan tilbakeføres til Kunden, Bruker, Kundens ansatte eller andre tredjemenn innenfor Kundens kontroll.

16. KLAGE
Eventuelle klager skal rettes til MyCall Kundesenter via ett av følgende kontaktpunkt: tlf 967 06160, chat eller kontaktskjema på https://www.mycall.no. Ved bruk av kontaktskjema mottar du et saksnummer for bruk ved kontakt. Behandlingstid for kontaktskjema er 2-3 virkedager. Ved forhold som omfattes av ekom-lovgivingen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – www.nkom.no/ kontaktes.

Forbrukere og bedrifter med opp til 10 årsverk kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) dersom forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjeneste. Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra MyCall. Se www.brukerklagenemnda.no for nærmere informasjon. Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra MyCall Kundesenter. BKN kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20 for informasjon.

EUs klageportal ODR kan også anvendes ved klage på varer/tjenester kjøp på nettet. Dette er særlig relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS land. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Også for denne klageordningen må kunden først ha rettet skriftlig klage til MyCall.
Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal også rettes til MyCall kundesenter, Strex https://strex.no eller direkte til tredjepart.Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet, www.forbrukerraadet.no.


17. ANGRERETT
Forutsatt at Tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivt telefonsalg eller via Internett, kan Kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager regnet fra angrerettskjema er mottatt. Angrerettskjema blir sendt sammen med Kundens bestilling.

Kunden plikter å gi beskjed til MyCall dersom angreretten skal benyttes. Fristen anses som overholdt dersom beskjed er sendt innen angrefristens utløp. Denne beskjeden skal sendes skriftlig i form av angrerettskjema. Kunden bærer selv risikoen for at beskjeden kommer frem til MyCall.

Dersom Tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med Tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom han benytter seg av angreretten.

18. BRUKERSTØTTE
MyCall tilbyr brukerstøtte i henhold til kontaktinformasjon og åpningstider som oppgitt på MyCall sine nettsider.

19. TVISTER
Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av Abonnementsavtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Verneting er Oslo tingrett.

TILLEGGSVILKÅR TIL GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

Vilkår for MyCall kontantkort
A. Særlig vilkår for mindreårige brukere
Mindreårige brukere skal ikke belastes for overtrekk av kontantkortkonto. Dersom SIM-kortet kommer på avveie må kunden melde fra til MyCall kundeservice, som vil sperre SIM-kortet for misbruk. MyCall tar ansvar for bruk som følge av et misbruk på et SIM-kort som er registrert på en mindreårig person. Mindreårige brukere skal ikke motta markedsføring fra MyCall.

B. Registrering
Kunden plikter på eget initiativ å registrere seg hos MyCall som angitt i brukerveiledningen eller på www.mycall.no (i henhold til ekomloven). Alle personer som har fylt 15 år kan bli kontantkunde hos MyCall. Vedkommende under 15 år må finne en myndig person til å stå ansvarlig for kontantkortet. Mindreårig person skal da registreres som bruker. Ved registrering av norsk fødselsnummer lagres ikke de siste fem sifrene. De brukes kun til å finne vedkommende i folkeregisteret. Dersom kunden ikke har registrert seg, har MyCall rett til å terminere kontantkortet. Kunden er ansvarlig for all bruk av abonnementet.

C. Varighet og oppsigelse
MyCall kan terminere kontantkortet dersom det ikke har vært utgående samtaler eller meldinger de siste 9 måneder. Ved sperring, terminering, oppsigelse eller overføring til annen abonnementsform vil eventuell restsaldo på ringekonto bli slettet, dvs. at restsaldo ikke vil bli tilbakebetalt.

D. Avtaleinngåelse
Vilkårene for bruk av MyCall kontantkort anses som aksepterte når SIM-kortet brytes ut av plast-kortet det kom i.

E. Om ladekort
Prisplan kan endres ved å benytte andre MyCall ladekort.

F. Overtrekk av kontantkortkonto
Ved bruk av MyCall kontantkort kan det gå noe tid fra kunden bestiller, mottar eller bruker en tjeneste til kontantkortkontoen blir belastet. Dette kan føre til negativ saldo på kontoen. I slike tilfeller samtykker kunden i at MyCall kan motregne eventuelle utestående beløp når kontantkortkontoen fylles opp. Dersom påfylling av MyCall kontantkort ikke dekker utestående beløp, eller dersom kunden ikke fyller på kortet innen 7 dager etter overtrekket, faktureres kunden med 14 dagers betalingsfrist.