MyCall

Vilkår for abonnement fra 1. juni

Nye vilkår for MyCall abonnement fra 1. juni

1. juni 2017

Oppsummering av nye vilkår 1. juni.

1. juni oppdaterer vi vilkårene for mobilabonnement. Det er ingen større endringer, og for å gjøre det enkelt for deg har vi laget en kort oppsummering: 

Punkt 5:

Omformulering og presisering av vår varslingsplikt ved endringer i vilkår og abonnementsavtalen. Tydeliggjøring av at kunder kostnadsfritt kan avslutte sitt abonnement ved vesentlige endringer og endringer til ugunst.

Punkt 6:

Justert hastighetsbegrensning på databruk ut over inkludert innhold. Hastighet på inkludert innhold og datapakker påvirkes ikke. Dette er relatert til EU-regulativ for roaming i EU og EØS.

Presisering av at VOLTE (taletrafikk i 4G-nettet) vil bli prioritert over surfing, når VOLTE kommer. Dette for å unngå at samtaler brytes.

MyCall tilbyr p.t. ikke VOLTE og lanseringstid er ukjent.

Punkt 13:

Slettet krav om at oppsigelse skal skje skriftlig og med 14 dagers varsel.

 

Vilkår

1. HVA AVTALEN GJELDER

Disse vilkårene gjelder for kjøp av mobilabonnement fra MyCall org.nr. 981929055, samt de tilleggstjenester som til enhver tid måtte være avtalt med MyCall.

2. DEFINISJONER

Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til MyCall, en del av Telia Norge AS (org.nr. 981929055) sine teletjenester. Kunden er den juridiske eller myndige personen, som inngår denne avtalen med MyCall. Bruker er Kunden selv, eller en person som Kunden har gitt tillatelse til å benytte abonnementet.

3. PARTER

Parter i denne avtalen er MyCall og Kunden som spesifisert i Abonnementsavtalen. Avtalen forutsetter at det foretas en kredittvurdering av Kunden som godkjennes av MyCall. Kunden har ansvar for enhver Bruker som benytter Kundens utstyr og de tjenestene som Kunden har adgang til ifølge abonnementsavtalen. Det er Kundens ansvar å sørge for at Abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker av abonnementet.

MyCall kundeservice kan kontaktes på telefon 06160 eller e-post. Åpningstider finnes på vår kunderservice side på www.MyCall.no.

4. OVERDRAGELSE OG ENDRINGER

Kunden kan overføre abonnementet til andre personer som tilfredsstiller MyCalls krav. MyCall skal godkjenne alle overføringer på forhånd. For at en overføring av Abonnementsavtalen skal kunne bli vurdert må eierskifteskjema fylles ut og oversendes MyCall, det vil bli foretatt en kredittsjekk som vil avgjøre om overføringen kan gjennomføres. MyCall kan stille betingelser for overføringen, som for eksempel at det skal betales et vederlag for overføringen, og at Kunden før overføringen må betale samtlige utestående krav fra MyCall knyttet til Abonnementsavtalen. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet.

MyCall har rett til å overføre Abonnementsavtalen til annen tjenesteleverandør. Kunden skal i så fall gis varsel med rimelig frist. Endringer av adresse og andre forhold av betydning for abonnementsforholdet skal straks meldes MyCall.

5. ENDRING AV AVTALEVILKÅR

MyCall kan endre Avtalevilkårene. Kunden vil bli varslet om endringer senest én måned før endringen(e) trer i kraft. Er kunden i bindingstid kan Kunden kostnadsfritt si opp Abonnementsavtalen dersom endringen er til ugunst for kunden. Varsling gis ved utsending av faktura, SMS eller e-post, samt på mycall.no. De til enhver gjeldende priser fremgår av MyCalls prisliste. Priser for bruk av Abonnementet i utlandet (internasjonal roaming) fastsettes ikke av MyCall alene, men av andre operatører og kan endres med kortere varsel. Kunden er selv ansvarlig for å innhente opplysninger om internasjonal roaming for de land abonnementet benyttes i. Oppdaterte Abonnementsvilkår og Prislister finnes på www.mycall.no

6. BRUK AV TJENESTE

Ved inngåelse av Abonnementsavtalen vil Kunden få tilgang til de avtalte tjenestene fra MyCall via et SIM-kort. Andre tjenester enn de som direkte, til enhver tid følger av Abonnementsavtalen og som Kunden har bestilt, har ikke Kunden rett til å benytte seg av, enten tjenesten tilbys av MyCall eller andre, og MyCall forbeholder seg retten til å sperre Kundens tilgang til slike tjenester, eventuelt heve Abonnementsavtalen dersom Kundens bruk av slike tjenester utgjør et vesentlig mislighold av Abonnementsavtalen. MyCall kan til enhver tid endre eller legge ned tjenester dersom MyCall har saklig grunn for dette.

Opplevd hastighet på mobildata avhenger av blant annet abonnementstype, signalstyrke, dekningsforhold, avstand til sender og hvor mange som benytter samme basestasjon.

Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk i nettverket. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet, eksempelvis taletrafikk i 4G-nettet (VOLTE). Taletrafikk i 4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.

Etterskuddsbetalte abonnement (fakturaabonnement) som har data inkludert, vil få redusert datahastigheten til 64kbit/s når inkludert data er oppbrukt. Datapakker og oppspart Rollover Data regnes som inkludert data.

For mer informasjon rundt dekning og datahastighet, se www.mycall.no/hastighet.

MyCall innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller andre overføringshindringer. Tjenestekvaliteten skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder. MyCall og/eller nettoperatøren som MyCall benytter, forbeholder seg videre å retten til å kunne utføre nødvendig vedlikehold. MyCall har ikke ansvar for at tjenestene er utilgjengelig eller har lavere kvalitet som følge av slikt nødvendig vedlikehold. Planlagte, lengre avbrudd skal MyCall gi forhåndsvarsel om. Driftsavbrudd i mobiltelenettet i mer enn 5 dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning kompenseres med forholdsvis refusjon av månedsavgiften, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor MyCalls kontroll. Ovenstående begrenser ikke MyCalls ansvar etter punkt 13 Erstatningsansvar.

Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som MyCall eller selskapets Avtaleparter har inngått Avtale om samarbeid med. Bruk av utenlandske nett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår, som er gjeldene i den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utenlandsk nett innkrever MyCall betaling for bruken på vegne av den utenlandske operatøren, samt et administrasjonspåslag. Dette er inkludert i de utenlandsprisene som er oppgitt i Prislisten.

Kunden plikter innen rimelig tid å melde til MyCall enhver endring i Abonnementsinformasjon, herunder opplysninger gitt i Abonnementsavtalen. Adresseendring skal meldes til MyCall senest 14 dager etter at adressen faktisk er endret.

Kunden er også ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldene standarder og lovgivning.

7. PIN-KODE

PIN-koden beskytter Kunden mot misbruk av Abonnementet. PIN- og PUK-kodene (”Kodene”)er hemmelige og må ikke oppgis til andre eller oppbevares slik at andre kan få tilgang til dem. Kunden er ansvarlig for sitt SIM-kort, og for at tilhørende Koder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere Koden på SIM-kortet, telefonutstyret eller tilsvarende, å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses som grovt uaktsomt.

Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til Kodene, skal Kunden straks sørge for å få Kodene endret.

8. SIM-KORT

SIM-kortet er personlig og må ikke overlates til andre. Kunden er selv ansvarlig hvis SIM-kortet blir skadet. MyCall forbeholde seg retten til å kreve gebyr ved utstedelse av nytt kort etter gjeldende prisliste.

9. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger om Abonnementet og bruken av dette vil bli registrert, lagret og brukt av MyCall for å administrere og ivareta Abonnementsforholdet. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er tillatt i henhold til personopplysningsloven, nødvendig for å gjennomføre avtale mellom MyCall og MyCalls underleverandør som behandler data på vegne av MyCall, pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving (inkasso) eller regnskapsbehandling. MyCall har taushetsplikt overfor uvedkommende om Kundens bruk av Abonnementet og tjenestene.

Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjemann som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra MyCall eller nettoperatør, samtykker Kunden i at MyCall eller nettoperatøren kan utlevere nødvendig data.

MyCall er pålagt å utlevere opplysninger om Kundens navn, adresse og telefonnummer til opplysningstjenester, jf ekomforskriftens § 6-3. Kunden samtykker i at MyCall kan benytte og utlevere all relevant informasjon om Kunden, så som navn, adresse, nummer osv. for egen og andre virksomheters nummeropplysningstjenester.

Kunden samtykker til at MyCall kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post, osv.), for å sende varsler i henhold til Abonnementsavtalen og/eller informere om og/eller markedsføre tjenestetilbud fra MyCall eller andre selskaper i samme konsern som MyCall, jf. markedsføringslovens § 15.

Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få opplysningene endret ved å kontakte MyCall kundeservice, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28.Dersom Kunden vil reservere seg mot bruk av informasjon til nummeropplysning eller annen bruk av personopplysninger, må det tas kontakt med MyCall kundeservice.

10. KREDITTVURDERING OG SIKKERHET

MyCall forbeholder seg retten til å innhente opplysninger om Kunden fra offentlige registre og kredittopplysningsbyråer. Gjenpartsbrev sendes elektronisk til Kundens registrerte post- eller e-postadresse. MyCall kan kreve fremlagt fullmakt som viser at vedkommende som bestiller har myndighet til å inngå Abonnementsavtale med MyCall. MyCall har rett til å avslå leveransen av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

MyCall kan fastsette en kredittgrense for bruk av tjenestene innenfor en faktureringsperiode (se punkt 11). Ved overskridelser av kredittgrense har MyCall rett til å stenge tilgangen til tjenesten og kreve at Kunden betaler det påløpte beløp.

11. FAKTURERING

MyCall fakturerer eventuelle måneds- og kvartals avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Betalingsfristen på fakturaer er 14 dager. MyCall kan selv velge tidspunkt og hyppighet for fakturering og kreve fakturagebyr og purregebyr etter gjeldende prisliste.

Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av MyCall. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring med ny betalingsfrist. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving bli oversendt inkasso. Dersom kravet ikke blir gjort opp innen rimelig tid kan Abonnementet bli stengt og eventuelt sagt opp. Ved forsinket betaling kan MyCall kreve dekket omkostninger og renter iht ”lov om renter ved forsinket betaling m.m” kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget iht. Ekomforskriften § 1-9.

12. KUNDENS MISLIGHOLD

Dersom Kunden misligholder Abonnementsavtalen, Abonnementsvilkårene eller tjenestene i vesentlig grad, kan MyCall sperre Kundens bruk av Abonnementet uten varsel. Vesentlig mislighold omfatter blant annet at Kunden unnlater å betale for tjenestene innen betalingsfristen, unnlater å melde fra til MyCall om endringer i abonnementsforholdet (faktura adresse, osv.), ved vesentlig avvikende bruksmønster, anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldene lovgivning.

Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres MyCall hvor tap skyldes Kundens mislighold av Abonnementsavtalen.

Dersom bruk av Abonnementet er blitt sperret som følge av Kundens mislighold kan MyCall gjenåpne Abonnementet for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden kan bli belastet med kostnader for gjenåpning og er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om bruk er sperret.

Ved betalingsmislighold vil MyCall sende inkassovarsel og om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldene lovgivning.

13. OPPSIGELSE AV ABONNEMENTSFORHOLDET

Abonnementsavtalen løper til den blir sagt opp ved skriftlig melding til MyCall kundeservice. Oppsigelse kan foregå skriftlig eller muntlig, og kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til MyCall. Den forhåndsbetalte fastpris gjelder per påbegynte måned og vil ikke utbetales ved terminering eller utportering av abonnement.

MyCall har rett til å si opp Abonnementsavtalen helt eller delvis med en (1) måneds skriftlig varsel dersom MyCall ikke lenger tilbyr en eller flere aktuelle tjenester.

Ved sperring av Abonnementet på grunn av Kundens mislighold, kan MyCall avslutte Abonnementet med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til Abonnements opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med Avtalebrudd.

14. ERSTATNINGSANSVAR

I forbrukerforhold er MyCall ansvarlig for tap som skyldes mangler ved MyCall sin tjeneste. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes forhold utenfor MyCall sin kontroll og som MyCall ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Utenfor forbrukerforhold er MyCall kun ansvarlig for direkte tap grunnet mangler dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MyCall sin side.

MyCall sitt erstatningsansvar i forbrukerforhold er begrenset til kr. 10.000,- for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller av samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra MyCall sin side. Overfor andre enn forbrukere er MyCall bare erstatningsansvarlig ved grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret kan begrenses eller bortfalle dersom Kunden har opptrådt uaktsomt.

Kunden mister sin rett til å gjøre ansvar for mangel eller feil gjeldene, dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til MyCall innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. MyCall har rett til og skal snarest mulig etter at melding er mottatt bidra til at feilen blir rettet. Eventuell erstatning beregnes som normalt fra det tidspunkt mangelen/feilen ble meldt til MyCall og frem til mangelen/feilen er rettet.

I nødssituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot netteier og/eller MyCalls tjenester, samt etter tillatelse fra myndigheten som angitt i ekomloven § 2-5 syvende ledd, har MyCall rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. MyCall er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak

15. ANSVAR VED TAP, TYVERI

Dersom SIM-kortet kommer på avveie må Kunden straks underrette MyCall kundeservice, som vil sperre Abonnementet for misbruk. MyCall har ansvar for at sperremelding kan mottas. Kunden er ansvarlig for all bruk inntil slik sperremelding er gitt. Betaling av abonnementsavgiften påvirkes ikke av slik sperring. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt MyCall kundeservice. Etter at sperremelding er gitt er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved en grovt uaktsom eller forsettlig handling. Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk av tjenestene som kan tilbakeføres til Kunden, Bruker, Kundens ansatte eller andre tredjemenn innenfor Kundens kontroll.

Når Abonnementet er sperret for bruk vil månedsavgifter påløpe. Med månedsavgifter menes fast månedlig beløp som Kunden skal betale for avtalte tjenester.

Tap/tyveri av SIM-kort medfører ingen endringer i Abonnementsavtalen.

16. KLAGE

Eventuelle klager skal rettes til MyCall Kundesenter via ett av følgende kontaktpunkt: tlf 967 06160, chat eller kontaktskjema på https://www.mycall.no. Ved bruk av kontaktskjema mottar du et saksnummer for bruk ved kontakt. Behandlingstid for kontaktskjema er 2-3 virkedager. Ved forhold som omfattes av ekom-lovgivingen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – www.nkom.no/ kontaktes. 

Forbrukere og bedrifter med opp til 10 årsverk kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) dersom forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjeneste. Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra MyCall. Se www.brukerklagenemnda.no for nærmere informasjon. Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra MyCall Kundesenter. BKN kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20 for informasjon.

EUs klageportal ODR kan også anvendes ved klage på varer/tjenester kjøp på nettet. Dette er særlig relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS land. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Også for denne klageordningen må kunden først ha rettet skriftlig klage til MyCall.

Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal også rettes til MyCall kundesenter, Strex https://strex.no eller direkte til tredjepart.Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet, www.forbrukerraadet.no

17. ANGRERETT

Forutsatt at Tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivt telefonsalg eller via Internett, kan Kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager regnet fra angrerettsskjema er mottatt. Angrerettsskjema blir sendt sammen med Kundens bestilling.

Kunden plikter å gi beskjed til MyCall dersom angreretten skal benyttes. Fristen anses som overholdt dersom beskjed er sendt innen angrefristens utløp. Denne beskjeden skal sendes skriftlig i form av angrerettsskjema. Kunden bærer selv risikoen for at beskjeden kommer frem til MyCall.

Dersom Tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med Tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom han benytter seg av angreretten.

18. TVISTER

Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av Abonnementsavtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Verneting er Oslo tingrett.

 

Trenger du hjelp?

Chat med oss

Man - fre: 08-19
Lørdag: 10-15:30 Søndag: Stengt

OBS
30. mai: Stengt
10. juni: Stengt

Ring 967 06160

Man - fre: 08-19
Lørdag: 10-15:30

OBS
30. mai: Stengt
10. juni: Stengt

Ringer du fra utlandet?
+47 967 06160


Ordinære takster gjelder: se priser her

Send e-post

Få svar innen 48 timer

Fysisk butikk MyCall Shop

Brugata 1, Oslo
Man - Lør: 10-18

Eller en av våre 7000 utsalgsteder

Lukk Meny Lukk Søk Meny