MyCall

Vilkår for kontantkort fra 1. juni

Nye vilkår for MyCall Kontantkort fra 1. juni 2017

Nye vilkår for kontantkort fra 1. juni 2017

1. juni oppdaterer vi vilkårene for Kontantkort. Det er ingen større endringer, og for å gjøre det enkelt for deg har vi laget en kort oppsummering:

Punkt 1:

Informasjon om hva so påvirker datahastigheten i nettverket.

Presisering av at VOLTE (taletrafikk i 4G-nettet) vil bli prioritert over surfing, når VOLTE kommer. Dette for å unngå at samtaler brytes.

MyCall tilbyr p.t. ikke VOLTE og lanseringstid er ukjent.

Punkt 3:

Omformulering og presisering av vår varslingsplikt ved endringer i vilkår og priser. Spesifisering av at kunder kostnadsfritt kan forlate MyCall ved vesentlige endringer og endringer til ugunst.

Presisering av forhold som påvirker datahastighet + VOLTE


Vilkår fra 1. juni 2017:

1. juni 2017

1. HVA AVTALEN GJELDER

Disse vilkårene gjelder for kjøp og bruk av MyCall kontantkort og MyCall ladekort og omfatter tilknytning til GSM-nettet med taletelefoni, SMS, MMS og mobildata. Kontantkortet gir rett til bruk av de tjenester og tilleggstjenester som er avtalt med MyCall. Opplevd hastighet på mobildata avhenger av blant annet abonnementstype, signalstyrke, dekningsforhold, avstand til sender og hvor mange som benytter samme basestasjon.

Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk i nettverket. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet, eksempelvis taletrafikk i 4G-nettet (VOLTE). Taletrafikk i 4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.

For mer informasjon rundt dekning og datahastighet, se www.mycall.no/hastighet.

En oversikt over tilgjengelige tilleggstjenester og oppdaterte prisplaner er til enhver tid oppdatert på www.MyCall.no. Priser for bruk i utlandet (internasjonal roaming) fastsettes ikke fullt og helt av MyCall, og regnes ikke som en del av avtalevilkårene.

Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk i nettverket. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet, eksempelvis taletrafikk i 4G-nettet (VOLTE). Taletrafikk i 4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.

Avtalen er mellom MyCall, en del av Telia Norge AS (org.nr. 981929055), og registrert juridisk-eier, heretter kalt Kunden. Det kan også registreres andre brukere på abonnementet, heretter kalt Bruker.

Utover vilkårene her gjelder alminnelig norsk lov.

2. VARIGHET OG OPPSIGELSE

MyCall har rett til å si opp avtalen helt eller delvis med en måneds varsel dersom MyCall ikke lenger tilbyr tjenester i avtalen. MyCall kan terminere kontantkortet dersom det ikke har vært utgående samtaler eller meldinger siste 9 måneder.

3. ENDRING AV VILKÅR

MyCall kan endre Avtalevilkårene. Kunden vil bli varslet på www.mycall.no om endringer senest én måned før endringen(e) trer i kraft. Er kunden i bindingstid kan Kunden kostnadsfritt si opp Abonnementsavtalen dersom endringen er til ugunst for kunden. De til enhver gjeldende priser fremgår av MyCalls prisliste. Priser for bruk av Abonnementet i utlandet (internasjonal roaming) fastsettes ikke av MyCall alene, men av andre operatører og kan endres med kortere varsel. Kunden er selv ansvarlig for å innhente opplysninger om internasjonal roaming for de land abonnementet benyttes i. Oppdaterte vvtalevilkår og prislister finnes på www.MyCall.no.

4. REGISTRERING

Kunden plikter på eget initiativ å registrere seg hos MyCall som angitt i brukerveiledningen eller på www.MyCall.no (i henhold til ekomloven). Alle personer som har fylt 15 år kan bli kontantkunde hos MyCall. Vedkommende under 15 år må finne en myndig person til å stå ansvarlig for kontantkortet. Mindreårig person skal da registreres som bruker. Ved registrering av norsk fødselsnummer lagres ikke de siste fem sifrene. De brukes kun til å finne vedkommende i Folkeregisteret. Dersom kunden ikke har registrert seg, har MyCall rett til å terminere kontantkortet. Kunden er ansvarlig for all bruk av abonnementet.

5. OM LADEKORT

Prisplan kan endres ved å benytte andre MyCall ladekort.

6. RESTSALDO

Ved sperring, terminering, oppsigelse eller overføring til annen abonnementsform vil eventuell restsaldo på ringekonto bli slettet.

7. OVERTREKK AV KONTANTKORTKONTO

Ved bruk av MyCall kontantkort kan det gå noe tid fra Kunden bestiller, mottar eller bruker en tjeneste til kontantkortkontoen blir belastet. Dette kan føre til negativ saldo på kontoen. I slike tilfeller samtykker kunden i at MyCall kan motregne eventuelle utestående beløp når kontantkortkontoen fylles opp. Dersom påfylling av MyCall kontantkort ikke dekker utestående beløp, eller dersom kunden ikke fyller på kortet innen 7 dager etter overtrekket, faktureres Kunden med 14 dagers betalingsfrist.

8. ERSTATNINGSANSVAR

MyCall sitt erstatningsansvar er begrenset til direkte tap og til kr. 10.000,- for hvert tilfelle. Erstatningsansvaret kan begrenses eller bortfalle dersom Kunden har opptrådt uaktsomt.

MyCall garanterer ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at alle anrop når frem. Planlagte, lengre avbrudd skal derimot varsles innen rimelig tid på www.MyCall.no.

9. PIN-KODE

PIN-koden beskytter deg mot misbruk av kontantkortet. PIN- og PUK-kodene er hemmelige og må ikke oppgis til andre eller oppbevares slik at andre kan få tilgang til de. Deaktivering av PIN-koden anses som grovt uaktsomt.

10. SIM-KORT

MyCall tar gebyr ved utstedelse av nytt SIM-kort etter gjeldende prisliste. Dersom SIM-kortet kommer på avveie må du underrette MyCall kundeservice, som vil sperre kontantkortet for misbruk.

11. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger om ditt navn, adresse og telefonnummer vil bli utlevert til opplysningstjenester. Dersom du vil reservere deg mot at dine opplysninger utleveres, må du ta kontakt med MyCall kundeservice.

Opplysninger om abonnementet og bruken av dette vil bli registrert, lagret og brukt av MyCall for å administrere og ivareta abonnementsforholdet. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving (inkasso) eller regnskapsbehandling. MyCall har taushetsplikt overfor uvedkommende om Kundens bruk av abonnementet og tjenestene.

12. ANSVAR VED TAP, TYVERI MV.

Dersom SIM-kortet kommer på avveie må Kunden underrette MyCall kundeservice, som vil sperre abonnementet for misbruk. Kunden er ansvarlig for all bruk inntil slik sperremelding er gitt. Betaling av abonnementsavgiften påvirkes ikke av slik sperring. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt MyCall kundeservice. Etter at sperremelding er gitt er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved en grovt uaktsom eller forsettlig handling.

Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk av Tjenestene som kan tilbakeføres til Kunden, Bruker, Kundens ansatte eller andre tredjemenn innenfor Kundens kontroll.

13. KUNDENS MISLIGHOLD

Ved begrunnet mistanke om misbruk av abonnementet, for eksempel ved vesentlig avvikende bruksmønster, kan MyCall terminere abonnementet uten varsel, dersom dette anses nødvendig for å unngå videre misbruk.

14. OVERFØRING AV AVTALEN

MyCall har rett til å overføre abonnementsavtalen til annen tjenesteleverandør. Kunden skal i så fall gis varsel med rimelig frist.

15. KLAGE

Klager på tjenesten skal rettes til MyCall kundeservice. MyCall skal gi svar på klagen så raskt som mulig og senest innen 14 dager.

I svært kompliserte saker skal svar gis innen åtte uker. Ved avslag på klagen eller dersom svar ikke er avgitt innen fristene, kan klagen fremmes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon så fremt forholdet omfattes av ordningen. Nærmere informasjon finnes på www.brukerklagenemnda.no.

16. AKSEPT

Vilkårene for bruk av MyCall kontantkort anses som aksepterte når simkortet brytes ut av plast-kortet det kom i.

17. Særlig vilkår for mindreårige brukere

Mindreårige kunder skal ikke belastes for overtrekk av kontantkortkonto. Dersom SIM-kortet kommer på avveie må kunden underrette MyCall kundeservice, som vil sperre SIM-kortet for misbruk. MyCall tar ansvar for bruk som følge av et misbruk på et SIM-kort som er registrert på en mindreårig person. Mindreårige brukere skal ikke motta markedsføring fra MyCall.

Trenger du hjelp?

Chat med oss

Åpen Man - fre: 08-19
Stengt lørdag og søndag

Ring 967 06160

Man - fre: 08-19
Lørdag: 10-15:30

Ringer du fra utlandet?
+47 967 06160


Ordinære takster gjelder: se priser her

Send e-post

Få svar innen 48 timer